Obchodní podmínky

I. Působnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy obchodní korporace Kolumbus PM, s. r. o., IČ: 01733745, sídlem Hrázka 655/5, 621 00 Brno-Medlánky (dále jen "dodavatel"), a druhé smluvní strany (dále jen "objednatel"), která si u dodavatele objednala služby v oboru vzdělávání a poradenství. Právní otázky neupravené obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Vznik smluvního poměru

Obchodněprávní poměr mezi dodavatelem a objednatelem vzniká akceptací objednávky, jíž se rozumí přihláška objednatele na vzdělávací program pořádaný dodavatelem.

Objednávku lze provést

- elektronickým přihlašovacím formulářem dostupným na webových stránkách dodavatele,

- e-mailem na kteroukoliv z kontaktních adres dodavatele,

- telefonicky na kterémkoliv z kontaktních telefonních čísel dodavatele,

- ústně při osobní návštěvě kteréhokoliv školicího prostoru dodavatele.

Akceptací objednávky se rozumí doručení faktury, zálohové faktury nebo písemného potvrzení provedeného dodavatelem na kontaktní adresu sdělenou objednavatelem v rámci objednávky.

Objednávkou nevzniká právní nárok na její akceptaci a na poskytnutí vzdělávací služby.

III. Vzdělávací služby

Dodavatel poskytuje prostřednictvím vzdělávacích programů, jimiž se rozumí zejména vzdělávací programy uvedené na webových stránkách dodavatele a informačních materiálech dostupných v jeho školicích prostorách.

Dodavatel zaručuje, že v případě uvedení informace kterýmikoliv ze způsobů bude vzdělávací služba poskytnuta v souladu s akreditací udělenou Ministerstvem vnitra České republiky nebo Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, účinnou ke dni poskytnutí vzdělávací služby. Nebude-li ke dni konání vzdělávací program bez ohledu na zavinění dodavatele akreditován, zavazuje se dodavatel podle volby objednatele umožnit účast na vzdělávacím programu v náhradním termínu bezodkladně po udělení akreditace nebo umožnit objednateli odstoupení od smlouvy.

IV. Cena

Cena vzdělávacích služeb a poradenství je smluvní a odpovídá ceně akceptované dodavatelem k objednávce provedené objednatelem.

Vzdělávací programy akreditované Ministerstvem vnitra České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky jsou pro úředníky územně samosprávných celků a pracovníky v sociálních službách osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Opodstatněnost osvobození od daně z přidané hodnoty se posuzuje podle účinků rozhodnutí o akreditaci příslušným ministerstvem ke dni konání vzdělávacího programu.

V. Odhlášení a zrušení účasti

Objednatel je oprávněn z osobních důvodů na straně objednaného účastníka zrušit účast na vzdělávacím programu odhlášením nejvýše jeden týden přede dnem jeho konání a dodavatel se zavazuje podle volby objednatele umožnit účast na vzdělávacím programu v náhradním termínu. V případě pozdějšího odhlášení není dotčena povinnost objednatele zaplatit smluvní cenu objednaného vzdělávacího programu a dodavatel není povinen vracet již zaplacenou smluvní cenu. Tím není dotčeno právo objednatele na zastoupení přihlášených osob náhradníky nebo náhradu vzdělávacího programu pořádaného objednatelem v jiném termínu.

Nebude-li vzdělávací program uskutečněn z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele zavazuje se dodavatel podle volby objednatele umožnit účast na vzdělávacím programu v náhradním termínu nebo umožnit objednateli odstoupení od smlouvy. V případě zásahu vyšší moci se dodavatel zavazuje podle volby objednatele umožnit účast na vzdělávacím programu v náhradním termínu.

VI. Obchodní sdělení a Ochrana osobních údajů

Dodavatel je oprávněn v intervalu max. 1 x měsíčně zaslat zaměstnancům objednatele nabídku svých služeb (akreditovaných školení). Ochrana osobních údajů při jejich zpracování podle platné a účinné právní úpravy je dodavatelem zaručena. Bližší pravidla zpracování osobních údajů jsou upravena samostatnými Informacemi dostupnými na webových stránkách dodavatele a v jeho školicích prostorách.

VII. Spotřebitelské spory

V případě, že dojde mezi naší společností a spotřebitelem (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

V Brně dne 1. 6. 2019